Wnioski

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela wypełnionego i podpisanego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

We wniosku, oprócz danych podstawowych (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, adres) należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji (np. numery NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

Aktualny formularz wniosku egzekucyjnego